..wWw.guzelsozler.Be... Turkiye'nin en AnLamli guzel sozler sitesine hosgeLdiniZ..

Menü

   Ana Sayfa
   Sohbet'e Giriş
  1 Umuttur Yaþamak
  Acý Sözler
  Adam Gibi Sözler
  AðiR Abi SözLeRi
  Aðir Sözler
  Afilli Sözler
  Akýllý Sözler
  Ali Kýnýk SözLeri
  AnLamLý Duvar Yazýlarý
  anlamlý kapak fotoðraflarý
  Anlamlý Mesajlar
  Anlamlý Sözler
  Anneler Günü Sözleri
  Araba Sözleri
  Arþivlik Sözler
  Asker Sözleri
  Ayrýlýk Mesajlarý
  Ayrýlýk Sözleri
  Aþk sözleri
  Aþk Mesajlarý
  Aþk Sözleri Facebook
  Aþk þiirleri
  Aþkbaz sözleri
  Babalar Günü Sözleri
  Bayram Mesajlarý
  Berat Kandili Sözleri
  Beþiktaþ Sözleri
  BozKurt SözLeri
  Büyüleyici Sözler
  Can Yücel Sözleri
  Candan ünal sözleri
  Cemal Süreya Sözleri
  cezbedici sözler
  Cuma tebrik Mesajlarý
  Cübbeli Ahmet Sözleri
  Damar Mesajlar
  Damar Sözler
  damar yazýlar
  Damýtýlmýþ Sözler
  Delikanlý Mesajlarý
  dini duvar yazilari
  Dini Mesajlar
  dini resimli sözler
  Dini Sözler
  Doðum Günü Mesajlarý
  Dostlar Kervaný
  Dua Sözleri
  Duygusal Mesajlar
  Duygusal Sözler
  Düþsel fýsýltýlar
  DüÞüNDüReN SözleR
  Efsane Sözler
  Elif gibi Sevmek Sözleri
  Elif þafak Sözleri
  Elveda Mesajlarý
  Emo Sözleri
  En Güzel Kedi Sözleri
  Espirili Mesajlar
  Espirili Sözler
  Etkileyici Sözler
  Evlilik Sözleri
  Facebook Mesajlarý
  Facebook Sözleri
  Fenerbahçe Sözleri
  filistin sözleri
  Galatasaray Sözleri
  Geçmiþ Olsun Mesajlarý
  GeLin KayNaNa SözLeRi
  Gurbet Sözleri
  Gýcýk Sözler
  Günaydýn Mesajlarý
  Günaydýn Sözleri
  Günün Sözü
  Güvensizlik SözLeRi
  GüzeL hafta Sonu Sözleri
  Güzel Laflar
  Güzel Sözler
  Hafta Baþi Sözleri
  hafta sonu mesajlari
  Harbi Sözler
  Hasret Mesajlarý
  Hasret Sözleri
  hayata dair sözler
  Hayirli Akþamlar SözleRi
  HayirLi SabahLar SözLeri
  HazýR Mesajlar
  hisler aynasi
  HüzünLü Sözler
  Hz.Ali Sözleri
  ibni Sina Sözleri
  ibretlik Sözler
  ilahi Sözleri
  iltifat Mesajlarý
  intikam Mesajlarý
  islami sözler
  isyan Sözleri
  iyi geceler Mesajlarý
  iyi Geceler Sözleri
  Kadinlar için Sözler
  Kadir Gecesi Mesajlarý
  Kadir Gecesi Sözleri
  Kadýn Adam sözleri
  Kahraman Tazeoðlu
  Kalem Kaðýda Düþünce
  Kamyon Arkasý Sözleri
  Kandil Mesajlarý
  Kapak Laflar
  Kapak Sözler
  kara kalem semazen
  Karadayý Sözleri
  Karadeniz Atasözleri
  Komik Mesajlar
  Komik Sözler
  Kurban Bayramý MesajLarý
  Kurtlar Vadisi Sözleri
  laf sokan sözler
  Lal-ü AÞK sözleri
  Lokman Hekim Sözleri
  Mehmet Akif Sözleri
  Mevlana Sözleri
  Mevlid Kandili Sözleri
  Mezar Taþý Yazýlarý
  Miraç Kandili mesajlari
  mircte sohbet sözleri
  moral veren sözler
  Mutluluk Mesajlarý
  Nasrettin Hoca Sözleri
  Necip Fazýl Sözleri
  Nefret Mesajlarý
  Nefret Sözleri
  Oha Diyorum
  Pazar Gunu SözLeRi
  Pazar mesajlari
  Pazartesi Sözleri
  Perinin Günlüðü
  Pinarin Dunyasi‎
  Polis Haftasý Sözleri
  Ramazan Ayý Sözleri
  Regaib Kandili Sözleri
  Resimli Cuma Sözleri
  Resimli Damar Sözler
  ResimLi FikraLaR
  Resimli Kapak Sözler
  Resimli Komik Sözler
  Resimli Mevlana Sözleri
  ReSimLi SiirLeR
  Romantik Mesajlar
  Romantik Sözler
  sabah duasi sözleri
  Sabýkalý Düþler
  Sahipsiz Cümleler
  Sami yusuf Sözleri
  Sarki SözLeRi
  sedat peker sözleri
  Seni Seviyorum Mesajlarý
  Seni Seviyorum Sözleri
  Serseri Mesajlarý
  Serseri Sözleri
  Sessiz Çýðlýklar
  Sevenler için Mesajlar
  Sevgi Limaný sözleri
  Sevgi Mesajlarý
  Sevgi Sözleri
  Sevgililer Günü Sözleri
  Sevgiliye Aþk Mesajlarý
  Sevgiliye GunayDin Mesaji
  Sitem Mesajlarý
  Sitem Sözleri
  Skype Sözleri
  Sms Sözleri
  Sokak Edebiyatý
  Süper Sözler
  TatiL Mesajlari
  Tatlý Mesajlar
  Tebrik Mesajlarý
  Tebrik Sözleri
  Teklif Mesajlarý
  Terketme Mesajlarý
  Terketme Sözleri
  Teþekkür Mesajlarý
  Trabzonspor Sözleri
  Twitter Sözleri
  Unutulmaz Sözler
  Vefat Mesajlarý
  Yalnýz Ýnsanlar Sokaðý
  Yalnýzlýk Mesajlarý
  Yalnýzlýk Sözleri
  yeni yýl mesajlarý
  Yunus Emre Sözleri
  Yuvasiz KüþLar Sözleri
  Yüreðimden Damlayan
  YÜREK Sýzým sözleri
  Zamansýzdýr elvedalar
  Öðretmenler Günü Sözleri
  öLüm SözLeri
  Özdemir Asaf Sözleri
  Özlem Mesajlarý
  Özlem Sözleri
  Özlü Sözler
  Þarký Mesajlarý
  þems-i Tebrizi Sözleri
  Þiir Dostlarý
  İletişim
 

         sitemap

 hz huddan güzel sözler

hz huddan güzel sözler - Hz. Hud'dan Asrýmýza Dersler anlamli-duygusal sevgiliye sozler - hüzünlü sözler resimli - resimli duvar yazilari - duygusal sözler - can yücel sözleri - kisa ozlu sozler gunaydin mesajlari - hayat dair güzel sözler - sems-i-tebrizi sozleri ResimLi dini sözler Damar islami sözler  

... ...

Okunma

25700

güzel sözler  

Kuran'ýn en büyük mucizelerinden biri, deðerli Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)'e ilk vahyedildiði tarihten bu yana, her asýrda yaþayan tüm insanlara hitap etmesidir. Rabbimiz, kýyamete kadar insanlara deðiþmeyecek bir yol gösterici olarak indirdiði Kuran'da, peygamberlerimizin hayatlarýndan haberler vermiþ, kullarýna önemli hikmetler bildirmiþtir. Hem imani dersler içeren hem de içinde yaþadýðýmýz devirde nasýl davranmamýz gerektiðini gösteren bu kýssalardan biri de, Ad kavmine elçi olarak gönderilen Hz. Hud'un kýssasýdýr.

Üstün güç sahibi Rabbimiz Alah, insanlarý, ancak Kuran ahlakýný yaþadýklarýnda mutlu olabilecekleri þekilde yaratmýþtýr. Kuran ahlaký insanlara; asil, mütevazý, güvenilir, þefkatli, fedakar, olgun ve içli bir yapý kazandýrýr. Her insan, bu güzel ahlak özelliklerine hem kendisinin hem de çevresindeki kimselerin sahip olmasýný ister. Bu durum, genç-yaþlý, kadýn-erkek herkes için geçerlidir. Bir ayette þöyle buyrulur:

Öyleyse sen yüzünü Allah'ý birleyen (bir hanif) olarak dine, Allah'ýn o fýtratýna çevir; ki insanlarý bunun üzerine yaratmýþtýr. Allah'ýn yaratýþý için hiçbir deðiþtirme yoktur. Ýþte dimdik ayakta duran din (budur). Ancak insanlarýn çoðu bilmezler. (Rum Suresi, 30)

Allah rýzasý temel alýnmadýðýnda, insanýn kendisinin veya içinde yaþadýðý toplumun belirlediði pek çok kural, onun hayatýna yön verir. Ne var ki, ortam ve þartlar deðiþtiði anda, böyle bir kiþi, nefsinin o anki istekleri doðrultusunda bu kurallardan kolaylýkla taviz verebilir. Bu yapýdaki bir insanýn, hayatýna yön veren, saðlam bir karaktere sahip olmasýný engelleyen ve mutlak doðru olduðuna inandýðý bir yol göstericisi yoktur. Tavýrlarý çoðu zaman istikrarsýz olabilir.

Bu istikrarsýzlýk nedeniyle de Rabbimiz'in samimi iman sahibi kullarýna vaat ettiði mutlu ve huzurlu bir hayatý yaþayamaz.

Sonsuz rahmet sahibi Rabbimiz, Kuran'ý rehber edinen kullarýnýn öðüt alýp düþünmeleri ve kendi nefisleri için dersler çýkarmalarýna vesile olmasý için, Kuran'da bazý peygamberlerin kýssalarýný haber vermiþtir. Bu kýssalarýn önemini ve peygamberlerin döneminde yaþamasalar da müminlerin onlarý örnek almalarý gerektiðini bildirmiþtir. Ad kavmine peygamber olarak gönderilen Hz. Hud da; müminlerin imani olgunluðunu ve kararlýlýðýný örnek almalarý gereken bu deðerli hidayet önderlerindendir.

"Andolsun, onlarýn kýssalarýnda "öz sahipleri" için ibretler vardýr. (Bu Kur'an) düzüp uydurulacak bir söz deðildir, ancak kendinden öncekilerin doðrulayýcýsý, herþeyin 'çeþitli biçimlerde açýklamasý' ve iman edecek bir topluluk için bir hidayet ve rahmettir." (Yusuf Suresi, 111)

Müminler Teblið Yaparken Karþýlýðýný Yalnýzca Allah'tan Beklerler

Bir mümin hangi devirde ve kimlerle beraber yaþarsa yaþasýn, insanlarý Allah'ýn beðendiði ahlaka çaðýrmakla, yaklaþmakta olan hesap gününü hatýrlatmakla sorumludur. Bundan dolayý ise kimseden bir karþýlýk beklemez, yalnýzca görevini en iyi biçimde yerine getirmeyi ve Allah'ýn kendisinden razý olmasýný ister.

Ancak Kuran ahlakýný ve müminleri tanýmayan bir kiþi, kendisine din ahlakýný samimiyetle ve ciddi bir çaba ile teblið eden mümine karþý ön yargýlý yaklaþabilir. Bunun nedeni, çevresinde bulunan kimselerin çoðunluðunun Kuran ahlakýna göre yaþamamasý ve herþeyi muhakkak bir çýkar karþýlýðýnda yapmalarýdýr. Dolayýsýyla aklýna, bu kiþinin din ahlakýný neye karþýlýk anlattýðýna dair birtakým sorular gelebilir.

Kendi düþünce sisteminde her þey bir çýkar iliþkisi içinde olduðu için, Allah'a inanan insanlarýn yalnýzca Allah'ýn rýzasýný gözettiklerini kavrayamayabilir. Bu nedenle teblið yapýlan kiþinin tüm bu endiþelerini ve kuþkularýný, onun dile getirmesini beklemeden gidermek, müminin teblið öncesinde üzerine düþen sorumluluklardan biridir.

Nitekim Kuran'da bildirildiði üzere deðerli peygamberlerimiz hayatlarý boyunca insanlara din ahlakýný anlatarak teblið yapmýþ, onlardan hiçbir karþýlýk beklememiþ ve teblið sýrasýnda bu gerçeði önemle vurgulamýþlardýr. Hz. Hud'un da bu üstün ahlaký sergilediði ve kavmini din ahlakýna çaðýrýrken hiçbir karþýlýk beklemediði Kuran'da þu þekilde bildirilmektedir:

"Ey kavmim, ben bunun karþýlýðýnda sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim, beni Yaratandan baþkasýna ait deðildir. Akýl erdirmeyecek misiniz?" (Hud Suresi, 51)

"Rabbinin nimetini durmaksýzýn anlat." (Duha Suresi, 11)

Rabbimiz her nimeti bir ihtiyaca karþýlýk olarak ve en kusursuz detaylarla yaratmýþtýr. Bu nedenle insan dünyaya geldiði ilk andan itibaren sahip olduðu her nimet, ayný derecede önemli ve deðerlidir. Ancak yalnýzca çevrelerini hikmetli bir þekilde gözlemleyen müminler, herþeyin Allah'ýn verdiði bir lütuf olduðunu ve kendileri için yaratýldýðýný kavrarlar. Ancak bazý insanlar ise bu nimetleri verenin Yüce Allah olduðunu ve bunlar için Allah'a þükretmeleri gerektiðini hatýrlarýna getirmezler. Allah'ýn, dilediði anda bu nimetleri kendilerinden geri alabileceðini de düþünmezler. Bu yüzden elçiler, gönderildikleri kavimlere Allah'a yönelip dönmelerini, sahip olduklarý herþeyin Allah'tan gelen bir nimet olduðunu ve bunlar için O'na þükretmeleri gerektiðini hatýrlatmýþlardýr. Hz. Hud'un da kavmine, Allah'ýn verdiði nimetleri hatýrlattýðý, onlarý yalnýzca Allah'tan korkup sakýnmaya çaðýrdýðý Kuran'da þöyle haber verilmiþtir:

"Sizi uyarmak için aranýzdan bir adam aracýlýðýyla Rabbiniz'den size bir zikrin gelmesine mi þaþýrdýnýz? (Allah'ýn) Nuh kavminden sonra sizi halifeler kýldýðýný ve sizin yaratýlýþta geliþiminizi artýrdýðýný (veya üstün kýldýðýný) hatýrlayýn. Öyleyse Allah'ýn nimetlerini hatýrlayýn, ki kurtuluþ bulasýnýz." (Araf Suresi, 69)

Yaþadýðýmýz dönemde de Ad kavmi gibi gaflet içinde olan bazý insanlarýn, yaþadýklarý bu ruh halinden kurtulabilmelerinin en etkili yöntemlerinden biri, çevrelerindeki iman hakikatlerini, Allah'ýn varlýðýnýn ve yüceliðinin delillerini görebilmelerini saðlamaktýr. Sonsuz güç sahibi olan Allah'ýn, Kuran'da "Rabbinin nimetini durmaksýzýn anlat." (Duha Suresi, 11) ayetinde buyurduðu üzere, müminlerin Allah'ýn insanlar için yaratmýþ olduðu tüm nimetleri, içinde bulunduklarý çaðýn en etkili teblið yöntemlerini kullanarak, insanlara durmaksýzýn anlatmalarý gerekmektedir.

Unutulmamalýdýr ki nimetler için Allah'a þükretmek, Allah'ýn verdiði tüm nimetleri zikretmek ve yine Allah rýzasý için kullanmakla olur. Mümin, kendisine verilen herþeyi, Allah'ýn emrettiði hayýrlý iþlerde kullanmakla yükümlüdür. Allah'ýn kendisine verdiði maddi imkanlarýn yaný sýra, sahip olduðu bilgi ve yetenekleri de O'nun rýzasý için, O'nun yolunda çaba göstermek için kullanýr ve Allah'ýn hoþnutluðunu, rahmetini ve sürekli nimetlerle donatýlmýþ olan cennetini kazanmayý umut eder:

"Hiç þüphesiz Allah, müminlerden -karþýlýðýnda onlara mutlaka cenneti vermek üzere- canlarýný ve mallarýný satýn almýþtýr&" (Tevbe Suresi, 111)

Müminler Allah'ý Vekil Edinir, Yalnýzca O'ndan Korkarlar

Yüce Rabbimiz Kuran'da, iman sahibi olan samimi kullarýna, karþýlaþtýklarý her türlü durum ve þartta Kendisi'ne güvenmelerini emretmiþtir. Nitekim tüm peygamberler, Allah'ýn bildirdiði din ahlakýný anlatýrken birçok zorlukla karþýlaþmýþ, hitap ettikleri topluluklar çoðu zaman onlara düþmanca davranmýþlar, ancak elçiler, Allah'ýn birliðini, O'nun emir ve yasaklarýný anlatma konusunda her zaman cesur ve kararlý bir tutum sergilemiþlerdir. Hep Allah'ý vekil edinmiþler, yalnýzca O'ndan korkmuþ ve O'nun hoþnutluðunu gözetmiþlerdir. Hz. Hud da bu peygamberlerimizden biridir.

Tüm çaðrýlarýna raðmen Ad kavmi Hz. Hud'a karþý gelmiþ, onun kendilerini çaðýrdýðý yola tabi olmayý kabul etmemiþlerdir. Tarihte tüm inkarcýlarýn yaptýðý gibi onlar da peygamberlerinden mucize istediklerini, aksi takdirde iman etmeyeceklerini söylemiþlerdir. Bunun üzerine Hz. Hud'un, onlarýn Allah'a þirk koþtuklarýndan uzak olduðunu ve kendisine kuracaklarý tuzaklardan dolayý bir korku duymadýðýný belirttiði, ayetlerde þöyle bildirilmiþtir:

Dedi ki: Allah'ý þahid tutarým, siz de þahidler olun ki, gerçekten ben, sizin þirk koþtuklarýnýzdan uzaðým. Onun dýþýndaki (tanrýlardan). Artýk siz bana, toplu olarak dilediðiniz tuzaðý kurun, sonra bana süre tanýmayýn." (Hud Suresi, 54-55)

Hz. Hud ayrýca, Allah'ýn kutlu bir peygamberi olarak herþeyi Allah'ýn yarattýðýný, Allah'ýn samimi kullarýný koruyacaðýný ve bu yüzden de Allah'a tevekkül ettiðini belirtmiþtir. Bu nedenle kendisine yöneltilen iftiralarýn, kurulan tuzaklarýn boþa çýkacaðýndan emin bir þekilde Allah'a duyduðu güveni büyük bir imani kararlýlýkla dile getirmiþtir. Hz. Hud'un sözleri Kuran'da þöyle bildirilmektedir:

"Ben gerçekten, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ettim. Onun, alnýndan yakalayýp-denetlemediði hiçbir canlý yoktur. Muhakkak benim Rabbim, dosdoðru bir yol üzerinedir (dosdoðru yolda olaný korumaktadýr.)" (Hud Suresi, 56)

Ýnkar Edenlerle Fikri Mücadelenin Önemi

Hz. Hud, çok büyük bir kararlýlýk ve þevkle inkar edenlere karþý fikri bir mücadele yürütmüþ ve Allah'ýn rýzasý ve rahmeti, dýþýnda hiçbir karþýlýk beklememiþtir.

Önemle vurgulanmalýdýr ki, içinde bulunduðumuz ahir zamanda tüm Müslümanlarýn sorumluluðu; Peygamber Efendimiz (sav)'i, Hz. Hud'u ve diðer deðerli peygamberlerimizi örnek alarak "yeryüzünde fitne kalmayýncaya kadar" fikri mücadeleye devam etmektir. Yüce Allah'ýn bildirdiði Kuran ahlakýnýn tüm yeryüzünde hakim olmasý için, dinsizlikle ve inkar edenlerle fikri mücadele yürütme þerefine talip olan müminler, Allah'ýn izniyle galip gelecek olanlardýr. Rabbimiz'in bu vaadi bir ayette þöyle bildirilmiþtir:

"Allah, yazmýþtýr: "Andolsun, Ben galip geleceðim ve elçilerim de." Gerçekten Allah, en büyük kuvvet sahibidir, güçlü ve üstün olandýr." (Mücadele Suresi, 21)

Tüm Müslümanlarýn birlik ve beraberlik içinde, samimiyetle yürütecekleri bir fikri mücadele, Rabbimiz'in Kuran-ý Kerim'de vaad ettiði gibi "Hakkýn üstün gelip, batýlýn yok olmasýna" vesile olacaktýr. Yüce Allah'ýn bu vaadi tüm iman edenler için büyük bir þevk ve heyecan kaynaðýdýr:

"Hayýr, Biz hakký batýlýn üstüne fýrlatýrýz, o da onun beynini darmadaðýn eder. Bir de bakarsýn ki, o, yok olup gitmiþtir. (Allah'a karþý) Nitelendiregeldiklerinizden dolayý eyvahlar size." (Enbiya Suresi, 18

...

  Yorumlar

 
sozler damar


Baþladýðým iþi yarým


Bir gül kadar güzel ol


anmazmýsýn hiçbir yerde


Satýþ eLamaný arayanLara


KabuL oLunMasý


KaranLik aydinLiktan


Gitme demenle


UykusuzLukLar


Kaynanayý ne yapmalý


Yýllarýn güzel sözler adresi


GüLer YüzlüLük


Mutluluk yakaniza yapiþsin


Tatlý dilli olmaktan


Çekemiyorum


söz yürekten geIir


cümartesi günü


Ben Notunu verdiðim


günaydin keyifli pazarlar


bir araba çarptý


Görmeden seni


dualarýn kabul ve


Hikayeyi erken


Bir tek insanýn


ResimLi kapak sözler - düþünce ekersin


Bazen seni Kopyalayip


Gunaydin caliþkan


Selam ve Dua ile


Yüreðimden Damlayan Hüzün


izin verdiðim Kadar


SarýImayý biIirmisin


Günün Sözü - Her hafta


HerifLer


Eypio-Yoksun Baþýmda..


Paylaþacak dostlarýn


Sevdimi yurekden seveceksin


KýzGinLýk Çok GürüLtüdür


Dua ile ÇaLdim Kapýnýzý


Sabah mesajLari


pazar keyfiniz daim olsun


kaynanalar yýlandýr


uLaþiLmaz oLduðunu


Ölümüne idi Sevdam Öldüm


kurtlukta düþeni


alayina isyan inadina besiktas


resimli Cuma tebrikleri


Yetim Kalýr Aþk...


Ne Zormüþ


Hangi yasaklý


boþuna dememiþler


aðir sözler - güvensiz kalplerimizi


Dostlar Kervaný


Kör insan Ýçin


Boðazýmda deðil


Faceye bir bakim


Aþk Beni Arif Etti


Þimdi bir yetimin yüreðiyle


Kaç Tane Ben..


Ýnsanlýk


Günaydin-HayirLi-CumaLar


En az benimki


Ýmkansýzlýklarý yaþamak mýdýr


bahara gömün beni


Hocam Tabutun


Hint Kumaþýydýn


Fatih-Bulut-Y?rt?L


Fatih-Bulut-hayat beni vura vura


Cuma-Dua's?


FatiH BuLuT-SuLtan SüLeyman


aLLah BiLir


YeLek GiYiN


BuLa??k Makinas?


BismiLLah Cuma


ÖnemLi De?iL


Baz?Lar?na


FatiH BuLuT-Çok Sevdim YaLan oLdu


Ak???na -B?rakaL?m


Yarýn Arefe


Hayat Bu BiLinmeZ


YanýLdým.!


Düþme Dostum


GüVeN YüReÐi-GöRüCeZ FiNaLDe


HeRem FeNoMeN


YiYoSa GeLme


oLay Bundan Ýbaret


VuRaSýM VaR


KuSuRa BaKýN


GüLüYoRuZ DiYe


Kaç MeZaR Taþý


NeySee


ÝsTiYoRuM


HiKaYe


KaFaM KaZaN


Ekin UzunLar YokLugunun Kefeni


KaFeSTe(Kahraman Deniz)


Sanatkar Benim


ÝnsanLar


Cuman Hayrý Üzerinize oLsun


Ümit Hýrsýzý( Bülent Ersoy)


Diyete BaþLadým


ÝnCe CiZGi


Bize O Da Lazým(yener çevik)


Þafak Sezer Elhamdülillah


KandiL Duasý


HayýrLý KandiLLer


Sizin Mi Kira Mý


TemizLesin


GeLiþi Güzel SözLer


Hayat Mý?


Dönersem Ararým


Çevrem Panik AtaK


Kadýn Ne Ýster


Ne oLmuþ DeLiysek


Cuma'mýz Mübarek oLsun


ALLah'ýn Hükmü


AzriL GeLirse


Getirin Cenazeyi


Yapacak Biþey Yok


ÝnsaN


DaYaNýKLýYýM


SaKýN..!


Ýç Sesim


Çok Deðiþik Oynuyorsunuz


VakTiM YoK


DuyÐusaL Þiirim


KýsTýM


Boþ Yere ÇabaLama


Ben Ýyiyim


Nereye Gittigini BiLiyorum


Mart GeLiyo Mart


Güzel Sözler

Damar Sözler 2017

Sayfamızda Güzel Sözler, Anlamlı Güzel Sözler, Sevgiliye Güzel Sözler, Resimli Güzel Sözler, Güzel Sözler Anlamlı, Etkileyici Güzel Sözler, Kısa Güzel Sözler, Güzel Sözler Aşk, Yeni Güzel Sözler, Uzun Güzel Sözler, Sözler, Özlü Güzel Sözler, Güzel Aşk Sözleri, En Güzel Sözler, Güzel Mesajlar bulabilir ve bunları Facebook,Twiter Gibi sosyal ağlarda paylaşabilirsiniz...

GzeL SzLer Kralna yol vermiim... Soytarsylam uraaym....

Copyright © 2013 © 2020 Tüm Hakları Saklıdır guzelsozler.be

Desing By eFe